NätuniversitetetLegala handbokenLegala handboken

Allmänt om upphovsrätt

Författare: A Sylvén Troedsson, S Kristensson & A Persson
Lunds universitet, Juridiska enheteten 2002-12-20

Citat

Citat ur skyddade verk får göras i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Hur omfattande ett citat får vara kan inte anges generellt utan är beroende av hur långt god sed sträcker sig och syftet med citatet.

 

Ett exempel på när det enligt god sed anses tillåtet att återge avsnitt ur annans verk inom ramen för ett eget självständigt arbete, är när ett citat görs som hjälpmedel för framställningen, exempelvis för att kritisera, utlägga eller belysa det andra verket eller för att understryka det egna ställningstagandet eller ytterligare utveckla vad som sägs i det citerade.

 

Vid helt korta citat som är inarbetade i en löpande framställning behöver man ofta inte ange källan. Om citaten däremot är fristående eller utgör längre delar av verk bör källan anges. Återges verk i läroböcker bör alltid upphovsmannens namn och verkets titel anges.

 


 

Bild på uppslagen lagbok

 

Referat

Man har också rätt att referera ett skyddat verk. Detta följer av att det inte är det sakliga innehållet i ett verk som omfattas av upphovsrätt, utan endast den individuella utformningen.

 

Friheten att referera ett skyddat verk beror på hur referatet görs. Referatet får inte ansluta så nära till det som refereras att det blir fråga om en efterbildning.

 

Sprida vidare

Den som köpt ett exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk i form av en bok eller på annat sätt, får sälja (sprida) verket vidare. Att ett exemplar av ett verk överlåts betyder inte att upphovsrätten överlåts.

 

Den som får ett brev av litterärt värde får äganderätt till brevet, men inte rätt att förfoga över det i upphovsrättsligt hänseende.

 

Källor
Olsson H, Copyright Svensk och internationell upphovsrätt 6:e upplagan, Norstedts Juridik

Rosén J, Upphovsrättens avtal. Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film och databasproducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal, 2:a upplagan, Norstedts Juridik

Rosén J, Uppsatser i medierätt, Skriftserien nr 42, 1993

Bernitz U, Immaterialrätt, 3:e upplagan

SOU 1996:70, NYFOR – Kommittén, Samverkan mellan högskolan och näringslivet

Prop 1996/97:111

Prop 1988/89:85

NJA II 1961 s 130 ff

NJA 1987 s 266

NJA 1990 s 233

NJA 1991 s 267

NJA 1993 s 390

NJA 1996 s 100

NJA 1996 s 712

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Box 194, 871 24 Härnösand, Telefon: 0611-349500
Fax: 0611-349505, E-post: info@netuniversity.se, registrator@netuniversity.se
Senast uppdaterad: 2004-01-13 © Nätuniversitetet & författarna, 2003Legala Handboken